AKTUALNE ZMIANY PRAWNE DOTYCZĄCE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

Od 6 września 2019 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstwa, handlowcy i inne podmioty prowadzące działalność) mogą przystępować do gminnego systemu odbioru komunalnych dobrowolnie – na podstawie pisemnej zgody (ar. 6c ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2019.0.2010) – albo wybrać inną drogę tj. podpisać umowę samodzielnie z prywatnym przedsiębiorcą.

EKOSAN Sp. z O.O. jest przedsiębiorstwem uprawnionym do odbioru odpadów komunalnych na Państwa terenie.

Stosowny Urząd musi jedynie nowe przepisy przyjąć uchwałą samorządową.

Festyn w Malechówku ,,Pożegnanie Lata z Norbim” z firmą Ekosan Sp. z o.o.

festyn_MalechowkoW dniu 3 września 2016r. na stadionie w Malechówku odbył się festyn ,,Pożegnanie Lata z Norbim”

podczas, którego swoje stoisko miało EKOSAN Sp. z o.o..
Dla dzieci zostały zorganizowane quizy i konkursy, w których dzieci mogły wykazać się swoja wiedzą na temat ochrony środowiska i gospodarowania odpadów komunalnych. Czytaj dalej

Kontrola Urzędu Miasta Koszalin

Dnia 25.11.2014 roku została w naszej firmie przeprowadzona kontrola Urzędu Miasta Koszalin.

Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Kontrole w naszej firmie

Prowadząc działalność z zakresu wywozu odpadów jesteśmy regularnie kontrolowani różnego rodzaju instytucje.

Urzędy Gmin, Miast, WKU, a także Inspektoraty Ochrony Środowiska i Weterynarii badają nasze zaplecze sanitarne, bazę transportową, dokumenty potwierdzające legalną utylizację przyjętych odpadów.

Brak uwag do przeprowadzanych kontroli świadczy o bardzo wysokich standardach świadczonych przez nas usług. Czytaj dalej

Wywóz nieczystości płynnych, szamba, WUKO, karcher

Nowe auto do wywozu szamba

Daf CF szambo

Nasza firma wzbogaciła się ostatnio o nowe auto do wywozu nieczystości płynnych. Auto marki DAF model CF posiada beczkę o pojemności 8000 litrów. Jest wyposażone w karcher, a także sprzęt do oczyszczania i udrażniania kanalizacji. Czytaj dalej

Uchwała Rady Gminy Mielno o wywozie odpadów

ikona pdf ekosan

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r, poz. 391, z późn. zm.) – tekst ujednolicony

Uchwała Nr XLIV/475/13 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Czytaj dalej

Rozwiązanie umów zgodnie z ustawą

Rozwiązanie umówRozwiązanie umów z właścicielami nieruchomości zgodnie z ustawą.

W związku z wprowadzeniem do obiegu prawnego Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 132 z dnia 13.09.1996r., poz. 622 z późn. zm.) gminy przejmują władztwo nad odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych.

Realizacja powyższej ustawy poprzez akty prawa miejscowego oraz inne przedsięwzięcia organizacyjne powoduje, iż wszelkie umowy zawarte między Ekosan a właścicielami nieruchomości zamieszkałymi lub zarządcami nieruchomości ulegają rozwiązaniu z chwilą przejęcia ustawowych zadań przez gminy i miasto Koszalin. Czytaj dalej

Wywóz odpadów po 1 lipca 2013

zook2Zmiana w gospodarowaniu odpadami po 1 lipca 2013r.

Od 1 lipca 2013r. Gmina zorganizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy nie będą już zawierać umów z firmą wywożącą odpady komunalne.

Właściciele nieruchomości będą wnosić co miesiąc do Gminy opłatę w wysokości obliczonej samodzielnie w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czytaj dalej