Uchwała Rady Gminy Mielno o wywozie odpadów

ikona pdf ekosan

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2012 r, poz. 391, z późn. zm.) – tekst ujednolicony

Uchwała Nr XLIV/475/13 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała Nr XLIV/475/13
Rady Gminy Mielno
z dnia 29 października 2013 r.

w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 ) oraz art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 391; z 2013 r.
poz. 228), Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
położonych na terenie Gminy Mielno, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mielno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 1 kwietnia 2014 r. po wcześniejszym ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Krzysztof Chadacz

Załączniki:

Uchwała Nr XLIV/475/13 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Tagi , , .Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.